§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.remark-meble.pl prowadzony jest przez firmę: .REMARK Marek Sikora, ul. Bohaterów 11, 37-100 Łańcut wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7921845724, NIP

1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.

2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.

 

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.

2. Zamówienie dostarczone jest do Klienta w terminie od 14 do 21 dni. Czas zaczyna upływać od zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).

3. Koszty dostawy do 50 km pokrywa sprzedający, natomiast powyżej 50 km  pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od zakupionego towaru, oraz odległości od siedziby firmy. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie po kontakcie z biurem.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić  przy odbiorze towaru, lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

§  5 Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres kontakt@remark-meble.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.

4. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.

5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.

6. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

 

§  6 Zwrot towarów

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić, oraz meble wyprodukowane pod indywidualne zamówienie klienta lub meble nietypowe.

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres kontakt@remark-meble.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres REMARK Marek Sikora ul. Bohaterów 11  37-100 Łańcut oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

4. Sklep zwraca Klientowi dokonaną płatność, bez kosztów dostarczenia

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 

§  7 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy .

2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

 

§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z"

"ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" w skrócie RODO

Klientowi sklepu przysługuje prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.

Dane podane przez Klienta sklepu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Szczegóły zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

 

§  8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne

sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................

2. Adres: ...........................................

3. Data dokonania zakupu: ...........................................

4. Nazwa towaru: ...........................................

5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................

6. Cena brutto: ...........................................

7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................

8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................

9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................

10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................

(czytelny podpis Klienta)

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....

........................................................

........................................................

........................................................

email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................

Data .........................................................................................

............................................................

(czytelny podpis Klienta)